top of page

Kontakt os

tak for beskeden!

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er en kvittering, og hvorfor er den vigtig?
    Bon, kvittering, nota eller papirlap. Kært barn har mange navne. En kvittering er et stykke papir, som er dit bevis på, at du har købt en vare eller ydelse. En gyldig kvittering er et krav for at få en udgift refunderet. Hvad skal en kvittering indeholde? De informationer, du ofte vil finde på dine kvitteringer, er: butikkens navn navnet på varen prisen på varen dato for købet En håndskreven kvittering Kan stedet ikke udstede en kvittering fra deres kassesystem, så kan du få dem til at skrive en på et stykke papir. Her skal du sikre dig, at de ovennævnte elementer fremgår, og at de så sætter deres stempel/underskrift på papiret. Har de ikke noget med butikkens navn eller logo på, så kan du til nød tage et billede af dig, dem og kvitteringen ved deres logo.
  • Hvad er DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)?
    DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer (landsforeningen Ung Mosaik er en af disse), der arbejder for at fremme demokratiske fællesskaber for børn og unge i foreningslivet. Her repræsenteres omkring 5.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer og 100.000 frivillige. For det frivillige foreningsliv er en grundpille i vores samfund, hvor børn og unge får demokratisk dannelse på tværs af interesser, kultur, uddannelse og sociale forhold. DUF samler ungdommen i en mangfoldig paraplyorganisation. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, humanitære organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne. DUF blev stiftet i 1940 for at oplyse, engagere og oplære unge i demokrati som et værn mod nazisme og udemokratiske kræfter. Lige siden har DUF søgt at fremme unges aktive deltagelse i demokratiet og foreningslivet. Det har DUF gjort med afsæt i kerneværdierne deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse. Se mere om DUF og læs om reglerne for tipstilskud på DUF’s hjemmeside: www.duf.dk

Privatlivspolitik

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Ung Mosaik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Ung Mosaik indsamler og behandler retslige og lovpligtige persondata for alle Ung Mosaiks lokalforeningsmedlemmer som er nødvendige for Ung Mosaik og lokalforeningerne i forbindelse med medlemskaber og for alle ansatte i Ung Mosaik.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Thomas Laugesen – Sekretariatsleder Ung Mosaik

Adresse: Kavalerivej 16, 8930 Randers NØ

CVR: 20 78 14 75 

Telefonnr.: 40 88 30 37 

Mail: thomas@ungmosaik.dk 

Hjemmesider: ungmosaik.dk – teentro.dk

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.  Generelt indsamler vi disse typer af data: 1. Medlemsdata 2. Data om frivillige 3. Data om deltagere i Ung Mosaiks arrangementer 4.

Data om ansatte

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål Ad 1, 2, 3 og 4. Vi indsamler navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

Vi behandler kun relevante persondata 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.  

Vi behandler kun nødvendige persondata 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores foreningsdrift – dette gælder f.eks. medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder f.eks. ved medlemskaber og ansættelser.    

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.   

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. (En indmeldelse og kontingentbetaling betragtes som samtykke til de data som Ung Mosaik er pligtig at indhente). Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du er under 15 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet. 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed. 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans Vi placerer cookies på vore hjemmesider (ungmosaik.dk -  teentro.dk – mosaikleder.dk) for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siderne.  

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.   

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.  

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K. 

Denne politik er senest opdateret den 8. februar 2023

bottom of page